07-09-2015

FULL DE RUTA DE LA RECERCA A CATALUNYA

FULL DE RUTA DE LA RECERCA A CATALUNYA (Síntesi de propostes i conclusions de la trobada per debatre el futur de la recerca a Catalunya (21/02/2015, IEC)

El passat 21 de febrer de 2015 va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans una jornada de treball sobre quin hauria de ser el full de ruta de la recerca en la futura República catalana. La jornada va comptar amb la presència d’uns 200 investigadors i una trentena de ponents. A partir de les propostes sorgides d’aquesta jornada, la nostra sectorial ha elaborat un document, que ha estat  validat amb la comunitat científica, i que recull les seves principals conclusions sobre temes com la gestió del sistema, el finançament, la carrera professional i la transferència del coneixement.

Podeu descarregar-vos el document sencer en el següent enllaç: Document Jornada 21 Feb

I les conclusions en anglès a Constituent Process

Aquestes són les principals idees que es recullen al document:

- QUANT A POLITICA CIENTÍFICA

• Un país que prioritzi la ciència, aposta que s’hauria de fer visible al màxim nivell mitjançant un ministeri de ciència / universitats / recerca / innovació. Un compromís estable i transversal.

• Posada en marxa d’una política de projectes propis, basada en criteris de competitivitat i excel∙lència. Amb foment de la internacionalització i alineat amb Europa. Amb transparència i rendiment de comptes.

• Amb una política facilitadora de tota la cadena de valor de la R+D que promogui la interacció entre la recerca i la indústria i faci de motor d’un nou model econòmic del país basat en el coneixement.

• És fonamental l’estabilitat de les estructures de recerca, amb independència dels canvis de govern.

- QUANT A LEGISLACIÓ

• Llibertat de recerca i foment de l’R+D + innovació a la futura Constitució.

• Fiscalitat favorable a la inversió en recerca.

• Lleis de mecenatge i emprenedoria.

- QUANT A FINANÇAMENT DE LA RECERCA

• Revisar el % de despesa en R+D apuntant com a mínim al 2% però tenint en compte no tan sols “quant” sinó també “qui” (ràtio públic/privat). Foment de la co‐inversió privada.

• Finançament basal de les estructures, per objectius, amb rendiment de comptes, i impulsant la seva participació en projectes competitius Europeus.

• Assegurar l’execució dels pressupostos.

- QUANT A ESTRUCTURA I ESTRUCTURES DEL SISTEMA

• Preservar allò que funciona, però apostant per un dimensionament de les institucions i un pla estratègic d’infraestructures.

• Pivotar el sistema, com ara, al voltant dels campus universitaris, aconseguint però una major obertura i dimensionat entre institucions, equilibrat territorialment.

• Estructures internacionalitzades / compartides, amb major coordinació i relació; un sistema en xarxa per evitar duplicitats.

• Creació de l’agència catalana de recerca, amb òrgans diferenciats per a la gestió i el control de la recerca.

- QUANT A GOVERNANÇA

• Flexibilització en tot el sistema, en especial necessari a la Governança universitària. Un sistema flexible, amb rendiment de comptes i avaluacions ex‐post. La flexibilització tindrà també l’objectiu d’afavorir la transferència.

• Potenciar les actuacions de baix a dalt.

• Simplificació i optimització de la gestió i la utilització de recursos.

• Importància de l’avaluació externa de la recerca.

- QUANT A RECURSOS HUMANS

• Contractació laboral, amb processos oberts i transparents. Potenciar la flexibilitat i mobilitat en la dedicació, la mobilitat dins del sistema i amb la indústria. Encaix dels recursos al sistema industrial i productiu. Evitar endogàmies i potenciar la desburocratització.

• Anàlisi de la carrera científica i la tècnica (aspectes com la temporalitat, les avaluacions, els incentius).

- QUANT A INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA A LA SOCIETAT

• Suport a la col∙laboració entre indústria, centres de recerca, universitats i centres tecnològics.

• Impuls a la recerca d’aplicació industrial i a l’establiment de ponts entre recerca bàsica i aplicada (recerca translacional).

• Recolzament institucional (facilitats estructurals, reducció de dificultats administratives).

• Inversió pública i privada, facilitats de finançament i legislació que ho faciliti (polítiques fiscals/incentius, llei d’emprenedoria).

• Oficines/empreses de transferència amb autonomia i flexibilitat, en els propis centres de recerca però compartides en fases avançades (cartera de patents col∙lectiva).