Grup de coordinació

Està composat per un coordinador, un secretari i diversos vocals. Vetlla pel bon funcionament de la sectorial planificant activitats i fent seguiment del compliment d’aquestes. Organitza grups de treball en els que poden participar membres de la sectorial amb l’objectiu de dur a terme una tasca concreta en un termini determinat.
Coordinador: Jordi Fraxedas i Calduch
Secretari: Jordi Font i Ferré
Vocals: Marta Alegret i Jordà, Conxita Àvila i Escartín, Lluís de Yzaguirre i Maura, David Miñana i Galbis, Marta Riutort i León, Núria
Sala i Serra
e mail: universitatsirecerca@assemblea.cat

Grup de comunicació

Crea els canals necessaris per donar a conèixer les accions de la sectorial i per transmetre a la societat la importància de la recerca com a estructura d’estat.
Responsable: Marta Alegret i Jordà