08-10-2014

Espanya no aposta per la I+D+i com a motor de creixement

Recentment, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de l’estat espanyol ha presentat el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015. Diverses organitzacions, entre elles l’Observatori de la Recerca de l’IEC i la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) han revisat la inversió prevista per R+D+i (Política de Gasto 46 “Investigación, Desarrollo e Innovación”), i analitzat la diferència respecte la realitzada l’any anterior.

En línies generals, se’n poden extreure les següents conclusions:

-          Tot i que globalment el pressupost creix un 4,24%, els fons no financers es redueixen en 7 M€, els financers augmenten en 267,70 M€ (7,17%), dels quals 220 M€ (+64,13%) són per préstecs enquadrats com a investigació industrial militar. Menys subvencions i més préstecs implica que els centres públics i universitats tindran més dificultats d’accedir a aquests fons, o que els serà impossible. En segon lloc, la política de préstecs suposa que part important del pressupost no probablement no arribarà a executar-se.

-          La majoria de canvis en els diferents programes és poc rellevant, excepte els augments destinats la partida destinada al Programa 464B “Apoyo a la innovación tecnológica en el sector Defensa” (+220 milions) i la 467I, “Innovación tecnológica de las telecomunicaciones” (+76 milons). En canvi, els que més baixen són els de “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” (‐ 31 milions) y el 463B,”Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” (‐ 21 milions).

D’acord amb aquestes xifres, veiem que l’estat espanyol continua menyspreant la recerca i la innovació, com ve fent any rere any. Només la independència i la gestió correcta dels nostres propis recursos permetran redreçar aquesta situació.

Marta Alegret (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari