27-10-2013

Posicionament de Catalunya en els rànquings de recerca

La Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació, a la seva web, ofereix dos enllaços a uns indicadors elaborats pel “Research group of Biomètrics” i la institució CERCA.

En un d’ells “Bibliometric analysis of the publications in the journals Nature and Science between 1998 and 2012”  (R.I. Méndez-Vásquez, E. Suñén-Piyol, L. Rovira, 2 Octubre 2013) s’ha dut a terme un estudi sobre les publicacions a Nature i Science (segons la web  of Science of Thomson-Reuters), en dos períodes de deu i cinc anys, 1998-2009 i 2005-2009 respectivament. S’han considerat únicament els articles originals, revisions i “proceedings”.

Els autors han utilitzat les categories indexades en JCR i han destacat separadament les dades de Catalunya. Això els hi ha permès posicionar la recerca de Catalunya en el rànking internacional, segons: documents publicats, documents/milió d’habitants i RCA (Relative Citation Average: relació entre la mitja de citacions per document d’aquell país i el valor mig global de citacions per document).  Tanmateix han analitzat separadament aquests mateixos indicadors en les diferents CC.AA. de l’estat.

Així, si visiteu la web:

http://bac.fundaciorecerca.cat/nature_science/reports?journal=SCIENCE podreu comprovar la bona situació de Catalunya. Si considerem l’indicador documents/població, Catalunya ocupa la posició 12 de 135 i Espanya (inclosa Catalunya) no apareix fins la posició 26. Amb molta diferència la nostra petita nació encapçala el rànquing de les CC.AA. de l’Estat Espanyol i, tot i la crisis amb les seves conseqüents retallades, l’evolució de les citacions al nostre país segueix creixent.

També és interessant veure l’ampli perfil de la nostra recerca segons les categories JCR i comparar-la amb les de les altres CC.AA. Això ens ha de donar idea de la pluralitat de centres de recerca i dels diferents àmbits científics on els nostres investigadors centren la seva tasca. A Catalunya les publicacions en aquestes dues revistes  abasta 17 àmbits científics diferents que van des de “Biologia Molecular & Genètica ” (en el que més, 76 publicacions) fins a Física (19) Ecologia (4) i Economia (1).

G_CATALUNYA

La Comunitat Autònoma de Madrid, on els documents publicats en aquestes revistes han davallat clarament en els darrers dos anys, el comportament és també molt ampli (17 àmbits), que encapçala igualment el camp de “Biologia Molecular & Genètica” (32 publicacions) i finalitza “Matemàtiques”.

G_Madrid

En el País Basc i Andalusia la tendència segueix una evolució positiva. En les dues, les publicacions en aquestes revistes de primer nivell s’estenen a 11 àmbits científics. Com a curiositat, el major nombre de publicacions  a Eukadi s’acumulen en el camp de la Física (6) i en Andalusia en la Ciència de l’Espai (19).

G_PaisBasc

G_Andalusia

En canvi en altres CC.AA. s’aprecia una productivitat notablement inferior, com podria ser Castella-La Manxa, on hi hagut un estancament notori en els darrers temps. En aquesta Comunitat s’han publicat un total de 4 articles en aquests darrers 5 anys, 2 en Ciències de l’Espai, una en Neurociència & Comportament i una altra en Biologia Molecular & Genètica.

G_Castella-LaManxa

Els autors ofereixen a més, com a curiositat, una gràfica de la tendència en els darrers 5 anys de les publicacions on s’ha establert una col·laboració de l’autor d’una determinada Comunitat Autònoma amb un altre d’un país diferent. Aquí clarament,  seguint la tendència sempre universalista de l’esperit català, Catalunya encapçala aquest indicador.

G_CAT_out_SpainG_CAT_out_EEUU

Elena Escubedo (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari