logoAcer

Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Centres de Recerca Catalans

http://www.acer-catalunya.org

L’ACER és una associació independent que agrupa institucions amb personalitat jurídica pròpia establertes a Catalunya que tenen com a missió principal la realització d’activitats de recerca.